Cantina de Ajutor Social

                                                         Serviciul Cantina de ajutor social

Cantina de ajutor social este o unitate publică de asistenţă socială de interes local, care funcţionează în baza Legii 208/1997, fara personalitate juridica, este condusa de un sef de serviciu, subordonat directorului executiv si are sediul in municipiul Alexandria, str. Mihaita Filipescu , nr. 15 , judetul Teleorman.

Scopul Cantinei de ajutor social Alexandria este acordarea de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor sau familiilor aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite in scopul prevenirii, limitarii sau inlaturarii efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane, familii sau grupuri.

Cantina de ajutor social Alexandria se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

Beneficiarii serviciilor Cantina de ajutor social Alexandria sunt :

  1. a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b)tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);

  1. c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
  2. d) pensionarii;
  3. e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
  4. f) invalizii şi bolnavii cronici;
  5. g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri , pe o perioada de cel mult 90 zile / an.

      Personele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social sunt cele cu domiciliul in municipiul Alexandria, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de religie si de sex.

Condiţiile de accesare a serviciilor acordate de Cantina de ajutor social Alexandria:

  1. a) acordarea serviciilor de asistenţă socială se face pe baza dosarelor depuse de către persoanele îndreptăţite la sediul DAS Alexandria şi trebuie să cuprindă:

– cererea solicitantului adresata Primarului municipiului Alexandria;

– dovezi privind veniturile realizate de membrii familiei ;

– acte medicale justificative prevazute de lege, din cuprinsul cărora să rezulte incapacitatea de muncă, dupa caz;

– acte de stare civilă si acte de identitate in xerocopie;

– orice alte acte pe care solicitantul le consideră justificative;

  1. b) acordarea serviciilor au la baza evaluarea situatiei socio-economice stabilita in urma efectuarii anchetei sociale de catre personalul de specialitate din care să rezulte încadrarea solicitantului în categoria persoanelor îndreptăţite la acordarea prestaţiei precum şi propunerea motivată a serviciului;

    Cerere cantina