Directia de Asistenta Sociala

Serviciul Resurse Umane, Juridic

cerere adeverinta salariati
cerere eliberare adeverinta asist.personal
Cerere angajare asistent personal
cerere-concediu-de-odihna
cerere-incetare-contract-cu-acordul-partilor-1

Serviciul Resurse Umane Juridic 

Telefon  : 0247317733, interior 188

      SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Alexandria, cu următoarele compartimente din subordine:

  • COMPARTIMENT RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, IT
  • COMPARTIMENT RELATII PUBLICE, SSM, SIGURANTA ALIMENTARA
  • COMPARTIMENT JURIDIC

Serviciul Resurse Umane, Juridic are ca obiectiv asigurarea organizării, conducerii și gestionării resurselor umane și respectiv, asigurarea respectării, drepturilor persoanelor cu handicap grav în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

Principalele ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE ale Serviciului Resurse Umane, Juridic:

• Întocmește note de fundamentare în vederea propunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului și compartimentelor din subordine, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
• Inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite persoane,grupuri sau comunități;
• Asigură întocmirea formalităților privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice și a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în clasă, grad profesional, răspunde de organizarea în condiții optime a procedurilor specifice concursurilor;
• Întocmește, gestionează și răspunde de dosarele profesionale ale funcționarilor publici precum și dosarele personale ale personalului contractual;
• Se asigură și răspunde de existența la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;
• Răspunde de stabilirea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz, avansarea în grad, gradație, a diferențelor de salarii, regularizărilor acestora, conform legii;
• Întocmește și actualizează Registrul de evidență al salariaților și baza de date privind de evidența funcționarilor publici și a personalului contractual, conform legislației în vigoare;
• Solicită și centralizează declarațiile de avere și cele de interese a funcționarilor publici precum și a personalului contractual, în condițiile legii;
• Întocmește actele administrative privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația privind funcția publică și de legislația muncii pentru personalul din cadrul instituției;
• Întocmește referate privind propunerea de sancționare disciplinară a angajaților, pe baza raportului Comisiei de disciplină cu sancțiunea dispusă de directorul executiv și/sau a referatului șefilor ierarhici ai angajaților, în ceea ce privește mustrarea sau avertismentul scris, cu respectarea prevederilor legale;
• Solicită și centralizează, conform prevederilor legale, fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual și rapoartele de evaluare ale funcționarilor publici;
• Întocmește și verifică foaia colectivă de prezență;
• Întocmește statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii ale acestuia: structura organizatorică, numărul și categoria funcțiilor, numărul de angajați, drepturile salariale lunare sau noi angajări;
• Planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii/beneficii sociale;
• Coordonează activitatea de practică a studenților ;
• Elaborează documentația necesară pentru acordarea beneficiilor/serviciilor;
• Asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra serviciilor disponibile pe plan local;
• Asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenților personali;
• Asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
• Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Relațiile externe:

• Agenția Națională a Funcționarilor Publici București;
• Centrul Național și Centrele Regionale de formare continuă a funcționarilor publici ale Institutului Național de Administrație;
• Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale;
• Ministerul Finanțelor Publice;
• Instituția Prefectului Județului Teleorman,
• Consiliul Județean Teleorman;
• Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman,
• Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Teleorman;
• DGASPC Teleorman
• Direcția Generală a Finanțelor Publice Teleorman;
• Casa Județeană de Pensii Teleorman;
• Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman
• Direcția de Statistică Teleorman
• CAS Teleorman
• Trezoreria Teleorman
• Bănci Comerciale și alte instituții financiare

Cadrul legislativ:

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
Legea nr. 292/2011 – asistenței sociale;
Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;
H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
Constituția României, republicată;
Legii nr.53/2003 – Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. 905/2017 privind registrul general de evidență al salariaților;
Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (actualizată);
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (actualizată);
Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (actualizată);
Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă,( actualizată);
H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006 (actualizată);
O.U.G. nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă (actualizată);
O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (republicată și actualizată);
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (actualizată);
H.G. nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici;
H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină (actualizată);
H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare și funcționare ale comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective (actualizată);
H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare (republicata și actualizată);
Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii(actualizată);
H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.